15:25 PST (Wednesday, Nov 9, 2022) - Chilliwack
12:56 PST (Wednesday, Nov 9, 2022) - Kamloops City
12:46 PST (Wednesday, Nov 9, 2022) - Chilliwack, Integrated Homicide Investigation Team
12:36 PST (Wednesday, Nov 9, 2022) - Whistler
10:11 PST (Wednesday, Nov 9, 2022) - Kamloops City
08:40 PST (Wednesday, Nov 9, 2022) - Prince Rupert
08:04 PST (Wednesday, Nov 9, 2022) - Fort St John, Dawson Creek
07:00 PST (Wednesday, Nov 9, 2022) - B.C., BC Highway Patrol
06:21 PST (Wednesday, Nov 9, 2022) - Fort St John
14:30 PST (Tuesday, Nov 8, 2022) - Comox Valley
14:04 PST (Tuesday, Nov 8, 2022) - Kamloops City
13:45 PST (Tuesday, Nov 8, 2022) - Surrey
10:31 PST (Tuesday, Nov 8, 2022) - Prince George
14:37 PST (Monday, Nov 7, 2022) - Kamloops City
14:09 PST (Monday, Nov 7, 2022) - Fort St John
13:53 PST (Monday, Nov 7, 2022) - Fort St John
10:30 PST (Monday, Nov 7, 2022) - Golden-Field
Date modified: